Док траје оцењивање пројеката пристиглих на Јавни позив, Елементаријум доноси преглед процедуре којом ће бити расподељено 15 милиона динара

Први резултати Јавног позива Центра за промоцију науке за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке, односно предлог Програмског одбора о расподели средстава за пројекте промоције и популаризације науке, биће објављени 17. августа.

У међувремену, у току је оцењивање пројеката. Како оно протиче? Ко оцењује пројекте и на који начин? Елементаријум доноси детаљан опис ове процедуре.

На Јавни позив се ове године пријавило 122 пројекта. Оцене ових пројеката дају чланови Програмског одбора у складу са новим правилником који је Центар за промоцију науке ове године усвојио са циљем да процедура расподеле средстава буде јаснија и транспарентнија.

Сваки пројекат у првом кругу оцењују два рецензента, а потом и цео Програмски одбор, који ће начинити ранг-листу и на основу расположивих средстава дати предлог колико пројеката је добило средства и у ком износу.

Управни одбор Центра за промоцију науке је Финансијским планом за 2015. предвидео да се на овај начин расподеле укупна средства у износу од 15.000.000,00 динара.

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање на Јавни позив затворено је у четвртак, 16. јула, у 17 часова. Позив је отворен две недеље раније, 2. јула, када је јавно оглашен на основном сајту ЦПН-а, Елементаријуму, друштвеним мрежама и средствима јавног информисања.

Пријављивање је вршено искључиво електронским путем. Корисници су се пријављивали на http://prijave.cpn.rs/ тако што су се регистровали мејл адресом и шифром, а потом попуњавали електронски упитник.

Центар је обезбедио да апликација за пријављивање без прекида ради током целог периода пријављивања, дато је упутство за пријављивање, а сви корисници су позивом на број Центра имали и телефонску подршку. Претходно тестирана, база је радила на свим оперативним системима и свим познатим прегледачима.

Нажалост, један мали број корисника ни ове године није имао техничких могућности да на крају попуњавања пријаве upload-ује све захтеване документе, тако да су у тим случајевима документе упутили мејлом.

Кандидати који нису попунили сва захтевана поља нису добили повратну потврду од система да су пријављени на Јавни позив и обавештени су да њихова пријава није комплетна.

ПРЕГЛЕДАЊЕ ПРИЈАВА

Прегледање пријава се врши електронским путем. Сви чланови Програмског одбора, односно рецензенти могу да прегледају, отворе и анализирају све пристигле пријаве, како оне које су комплетно попуњене тако и оне које су непотпуне.

Свакој пријави датој у листи може се приступити кликом на назив пројекта. Пријаве није могуће мењати и допуњавати, али се свака од њих може одштампати.

Листи се приступа помоћу јединственог корисничнoг имена и лозинке за све чланове Програмског одбора који гарантују да у току процеса оцењивања приступ неће омогућити трећим лицима.

Како процес пријављивања и оцењивања не би био компромитован, од тренутка отварања конкурса ниједан унос у електронску базу са  пријавама није машински обрисан, нити је то учинио оператер. 

Непотпуне пријаве се зато и даље налазе у бази и стављене су на увид Програмском одбору, али су обележене црвеном бојом. У складу са Правилником, рецензенти одлучују о томе да непотпуне пријаве дисквалификују тако што ове пријаве оцењују оценом нула.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Програмски одбор који оцењује овогодишње пријаве на Јавни позив за финансијску подршку чине:

 1. др Зорана Курбалија Новичић, Институт за биолошка истраживања „Синиша Становић“
 2. др Оливер Тошковић, Филозофски факултет у Београду
 3. др Зоран Огњановић, Математички институт САНУ
 4. др Александра Николић, ИМГГИ
 5. Лука Михаиловић, Хемијски факултет у Београду
 6. Иван Станић, Музеј науке и технике
 7. Никола Божић, Истраживачка станица Петница
 8. Бранимир Ацковић, координатор Сектора програма ЦПН-а
 9. Иван Умељић, члан Управног одбора ЦПН-а
 10. др Милован Шуваков, члан Управног одбора ЦПН-а
 11. Немања Ђорђевић, директор ЦПН-а

ОЦЕНЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се оцењују оценом од 0 до 10. Оцена 0 подразумева да рецензент сугерише да се пројекат дисквалификује. Оваква оцена захтева коментар рецензента.

Сваки рецензент, у складу са Правилником, даје 6 оцена по следећим критеријумима:

 • Изузетност
 • Утицајност
 • Имплементација
 • Тим
 • Квалитет апликације
 • Буџет

Рецензенти пројекте по овим критеријумима оцењују оценама од 0 до 10:

 • 0 – дисквалификација
 • 1 – не задовољава
 • 2 – веома лоша оцена
 • 3 – лоша оцена
 • 4 – постоје негативни елементи
 • 5 – осредња оцена
 • 6 – постоје позитивни елементи
 • 7 – добра оцена
 • 8 – веома добра оцена
 • 9 – одлична оцена
 • 10 – изврсно написано

ПРОЦЕНА БУЏЕТА

Оцена буџета се додељује по другачијем принципу од осталих оцена. Она представља предлог рецензента у коликом проценту у односу на потраживана средтсва треба финансирати пројекат.

Колона која се односи на буџет је зато обележена посебном бојом у табели за оцењивање.

Уколико се рецензенти слажу са предложеним буџетом, пројекту треба да доделе оцену 10, што значи да предлажу да се пројекту доделе средства у износу од 100 одсто у односу на тражени буџет.

Свако снижавање оцена спушта проценат финансирања пропорционално оцени. Сума која ће се доделити обрачунава се као производ стотог дела средње оцене рецензента и предложене суме.

На пример, пројекат са средњом оценом 4 ће добити 40 одсто, а пројекат са средњом оценом 7,2 ће освојити 72 одсто тражених средстава.

РАСПОРЕД РЕЦЕНЗЕНАТА

Сваку пријаву прегледају два рецензента, а распоред рецензената је унапред установљен тако да сваки рецензент оцењује између 22 и 24 пријаве (укључујући и непотпуне).

Распоред рецензената по пријавама током оцењивања није јавна информација, али сви пријављени имају право на увид у листу и оцене рецензената након што се оконча поступак оцењивања.

Но, пре него што је отпочео процес оцењивања и успостављен коначан распоред рецензената по пројектима, било је нужно да се сви чланови Програмског одбора који ће прегледати пријаве изјасне о сукобу интереса.

Рецензенти су били дужни да до среде, 29. јула, у 10 часова, погледају иницијални распоред прегледања који им је Центар доставио, као и да погледају додељене им пријаве у листи пројеката и да тако установе налазе ли се у сукобу интереса.

Иницијална листа рецензената је одређена случајним избором. Рецензенти су се у добијеном распореду изјаснили о сукобу интереса за пројекте који су им иницијално додељени, тако да су они прерасподељени другим рецензентима.

ПРВИ КРУГ ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА

Оцењивање пријава у првом кругу почело је у суботу, 1. августа, у 12 часова, и трајало је до среде, 5. августа, у 17 часова.

Оцењивање је почело након што су се рецензенти изјаснили о сукобу интереса и након што им је достављена коначна листа рецензената по пријавама. Током овог периода рецензенти су имали приступ свим пројектима, али су оцењивали само оне који су им додељени.

Након првог круга, рецензенти су добили увид у оцене других рецензената и имају три дана да изнесу сугестије и коментаре на њихове оцене.

Све оцене се аутоматски сабирају док траје први круг оцењивања, а пројекти се оцењују средњом оценом двају рецензената.

ДРУГИ КРУГ ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА

Након што су сви рецензенти прегледали пројекте и унели своје оцене, 7. августа, свим рецензентима је стављена на увид листа оцена које су дали остали рецензенти. Након тога, а до понедељка, 10. августа, сви рецензенти могу да размотре дате оцене и пријаве, као и да ставе примедбе на оцене у посебној колони.

О свим примедбама, рецензенти се изјашњавају на састанку који ће се одржати у понедељак, 10. августа, у 17 часова, у просторијама Центра за промоцију науке.

Посебно ће се, и без унапред датих примедби, анализирати сви пројекти код којих постоји значајно одступање у оценама рецензената. Код пројеката где не постоји усаглашеност, сви чланови Програмског одбора ће прегледати пројекат и дати оцену, након чега ће бити израчунате средње оцене.

На основу добијених оцена, аутоматски ће се формирати ранг-листа пројеката, док ће предложене суме за доделу средстава бити дате у посебној колони. Ранг-листа и број додељених пријава се закључују када се збир тражених средстава у овој колони и укупна расположива средства усагласе. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Након два круга оцењивања, Програмски одбор формира ранг-листу и распоређује средства за пројекте који су добили финансирање. 

Ранг-листа прихваћених, али и оних пројеката који су одбачени, по предлогу Програмског одбора, биће објављена на сајту Центра 17. августа.

Учесници Јавног позива имају потом рок од три дана да поднесу приговоре Центру за промоцију науке.

Програмски одбор је дужан, у складу са Правилником, да размотри све приговоре, а Центар ће објавити све одговоре.

Након тога, Програмски одбор доставља свој предлог расподеле средстава директору, а он га прослеђује, без одлагања, на усвајање Управном одбору Центра за промоцију науке.

Управни одбор Центра за промоцију науке доноси Одлуку о расподели средстава по Јавном позиву, а носиоци пројеката којима су додељена средства ће потом бити позвани да потпишу уговор са Центром за промоцију науке.

Истражите више о Јавном позиву

подели
повезано
Одакле долазе гравитациони таласи?
Личне звездане мапе