Dok traje ocenjivanje projekata pristiglih na Javni poziv, Elementarijum donosi pregled procedure kojom će biti raspodeljeno 15 miliona dinara

Prvi rezultati Javnog poziva Centra za promociju nauke za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke, odnosno predlog Programskog odbora o raspodeli sredstava za projekte promocije i popularizacije nauke, biće objavljeni 17. avgusta.

U međuvremenu, u toku je ocenjivanje projekata. Kako ono protiče? Ko ocenjuje projekte i na koji način? Elementarijum donosi detaljan opis ove procedure.

Na Javni poziv se ove godine prijavilo 122 projekta. Ocene ovih projekata daju članovi Programskog odbora u skladu sa novim pravilnikom koji je Centar za promociju nauke ove godine usvojio sa ciljem da procedura raspodele sredstava bude jasnija i transparentnija.

Svaki projekat u prvom krugu ocenjuju dva recenzenta, a potom i ceo Programski odbor, koji će načiniti rang-listu i na osnovu raspoloživih sredstava dati predlog koliko projekata je dobilo sredstva i u kom iznosu.

Upravni odbor Centra za promociju nauke je Finansijskim planom za 2015. predvideo da se na ovaj način raspodele ukupna sredstva u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje na Javni poziv zatvoreno je u četvrtak, 16. jula, u 17 časova. Poziv je otvoren dve nedelje ranije, 2. jula, kada je javno oglašen na osnovnom sajtu CPN-a, Elementarijumu, društvenim mrežama i sredstvima javnog informisanja.

Prijavljivanje je vršeno isključivo elektronskim putem. Korisnici su se prijavljivali na http://prijave.cpn.rs/ tako što su se registrovali mejl adresom i šifrom, a potom popunjavali elektronski upitnik.

Centar je obezbedio da aplikacija za prijavljivanje bez prekida radi tokom celog perioda prijavljivanja, dato je uputstvo za prijavljivanje, a svi korisnici su pozivom na broj Centra imali i telefonsku podršku. Prethodno testirana, baza je radila na svim operativnim sistemima i svim poznatim pregledačima.

Nažalost, jedan mali broj korisnika ni ove godine nije imao tehničkih mogućnosti da na kraju popunjavanja prijave upload-uje sve zahtevane dokumente, tako da su u tim slučajevima dokumente uputili mejlom.

Kandidati koji nisu popunili sva zahtevana polja nisu dobili povratnu potvrdu od sistema da su prijavljeni na Javni poziv i obavešteni su da njihova prijava nije kompletna.

PREGLEDANJE PRIJAVA

Pregledanje prijava se vrši elektronskim putem. Svi članovi Programskog odbora, odnosno recenzenti mogu da pregledaju, otvore i analiziraju sve pristigle prijave, kako one koje su kompletno popunjene tako i one koje su nepotpune.

Svakoj prijavi datoj u listi može se pristupiti klikom na naziv projekta. Prijave nije moguće menjati i dopunjavati, ali se svaka od njih može odštampati.

Listi se pristupa pomoću jedinstvenog korisničnog imena i lozinke za sve članove Programskog odbora koji garantuju da u toku procesa ocenjivanja pristup neće omogućiti trećim licima.

Kako proces prijavljivanja i ocenjivanja ne bi bio kompromitovan, od trenutka otvaranja konkursa nijedan unos u elektronsku bazu sa  prijavama nije mašinski obrisan, niti je to učinio operater. 

Nepotpune prijave se zato i dalje nalaze u bazi i stavljene su na uvid Programskom odboru, ali su obeležene crvenom bojom. U skladu sa Pravilnikom, recenzenti odlučuju o tome da nepotpune prijave diskvalifikuju tako što ove prijave ocenjuju ocenom nula.

PROGRAMSKI ODBOR

Programski odbor koji ocenjuje ovogodišnje prijave na Javni poziv za finansijsku podršku čine:

 1. dr Zorana Kurbalija Novičić, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanović“
 2. dr Oliver Tošković, Filozofski fakultet u Beogradu
 3. dr Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU
 4. dr Aleksandra Nikolić, IMGGI
 5. Luka Mihailović, Hemijski fakultet u Beogradu
 6. Ivan Stanić, Muzej nauke i tehnike
 7. Nikola Božić, Istraživačka stanica Petnica
 8. Branimir Acković, koordinator Sektora programa CPN-a
 9. Ivan Umeljić, član Upravnog odbora CPN-a
 10. dr Milovan Šuvakov, član Upravnog odbora CPN-a
 11. Nemanja Đorđević, direktor CPN-a

OCENE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju ocenom od 0 do 10. Ocena 0 podrazumeva da recenzent sugeriše da se projekat diskvalifikuje. Ovakva ocena zahteva komentar recenzenta.

Svaki recenzent, u skladu sa Pravilnikom, daje 6 ocena po sledećim kriterijumima:

 • Izuzetnost
 • Uticajnost
 • Implementacija
 • Tim
 • Kvalitet aplikacije
 • Budžet

Recenzenti projekte po ovim kriterijumima ocenjuju ocenama od 0 do 10:

 • 0 – diskvalifikacija
 • 1 – ne zadovoljava
 • 2 – veoma loša ocena
 • 3 – loša ocena
 • 4 – postoje negativni elementi
 • 5 – osrednja ocena
 • 6 – postoje pozitivni elementi
 • 7 – dobra ocena
 • 8 – veoma dobra ocena
 • 9 – odlična ocena
 • 10 – izvrsno napisano

PROCENA BUDŽETA

Ocena budžeta se dodeljuje po drugačijem principu od ostalih ocena. Ona predstavlja predlog recenzenta u kolikom procentu u odnosu na potraživana sredtsva treba finansirati projekat.

Kolona koja se odnosi na budžet je zato obeležena posebnom bojom u tabeli za ocenjivanje.

Ukoliko se recenzenti slažu sa predloženim budžetom, projektu treba da dodele ocenu 10, što znači da predlažu da se projektu dodele sredstva u iznosu od 100 odsto u odnosu na traženi budžet.

Svako snižavanje ocena spušta procenat finansiranja proporcionalno oceni. Suma koja će se dodeliti obračunava se kao proizvod stotog dela srednje ocene recenzenta i predložene sume.

Na primer, projekat sa srednjom ocenom 4 će dobiti 40 odsto, a projekat sa srednjom ocenom 7,2 će osvojiti 72 odsto traženih sredstava.

RASPORED RECENZENATA

Svaku prijavu pregledaju dva recenzenta, a raspored recenzenata je unapred ustanovljen tako da svaki recenzent ocenjuje između 22 i 24 prijave (uključujući i nepotpune).

Raspored recenzenata po prijavama tokom ocenjivanja nije javna informacija, ali svi prijavljeni imaju pravo na uvid u listu i ocene recenzenata nakon što se okonča postupak ocenjivanja.

No, pre nego što je otpočeo proces ocenjivanja i uspostavljen konačan raspored recenzenata po projektima, bilo je nužno da se svi članovi Programskog odbora koji će pregledati prijave izjasne o sukobu interesa.

Recenzenti su bili dužni da do srede, 29. jula, u 10 časova, pogledaju inicijalni raspored pregledanja koji im je Centar dostavio, kao i da pogledaju dodeljene im prijave u listi projekata i da tako ustanove nalaze li se u sukobu interesa.

Inicijalna lista recenzenata je određena slučajnim izborom. Recenzenti su se u dobijenom rasporedu izjasnili o sukobu interesa za projekte koji su im inicijalno dodeljeni, tako da su oni preraspodeljeni drugim recenzentima.

PRVI KRUG OCENJIVANJA PRIJAVA

Ocenjivanje prijava u prvom krugu počelo je u subotu, 1. avgusta, u 12 časova, i trajalo je do srede, 5. avgusta, u 17 časova.

Ocenjivanje je počelo nakon što su se recenzenti izjasnili o sukobu interesa i nakon što im je dostavljena konačna lista recenzenata po prijavama. Tokom ovog perioda recenzenti su imali pristup svim projektima, ali su ocenjivali samo one koji su im dodeljeni.

Nakon prvog kruga, recenzenti su dobili uvid u ocene drugih recenzenata i imaju tri dana da iznesu sugestije i komentare na njihove ocene.

Sve ocene se automatski sabiraju dok traje prvi krug ocenjivanja, a projekti se ocenjuju srednjom ocenom dvaju recenzenata.

DRUGI KRUG OCENJIVANJA PRIJAVA

Nakon što su svi recenzenti pregledali projekte i uneli svoje ocene, 7. avgusta, svim recenzentima je stavljena na uvid lista ocena koje su dali ostali recenzenti. Nakon toga, a do ponedeljka, 10. avgusta, svi recenzenti mogu da razmotre date ocene i prijave, kao i da stave primedbe na ocene u posebnoj koloni.

O svim primedbama, recenzenti se izjašnjavaju na sastanku koji će se održati u ponedeljak, 10. avgusta, u 17 časova, u prostorijama Centra za promociju nauke.

Posebno će se, i bez unapred datih primedbi, analizirati svi projekti kod kojih postoji značajno odstupanje u ocenama recenzenata. Kod projekata gde ne postoji usaglašenost, svi članovi Programskog odbora će pregledati projekat i dati ocenu, nakon čega će biti izračunate srednje ocene.

Na osnovu dobijenih ocena, automatski će se formirati rang-lista projekata, dok će predložene sume za dodelu sredstava biti date u posebnoj koloni. Rang-lista i broj dodeljenih prijava se zaključuju kada se zbir traženih sredstava u ovoj koloni i ukupna raspoloživa sredstva usaglase. 

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA

Nakon dva kruga ocenjivanja, Programski odbor formira rang-listu i raspoređuje sredstva za projekte koji su dobili finansiranje. 

Rang-lista prihvaćenih, ali i onih projekata koji su odbačeni, po predlogu Programskog odbora, biće objavljena na sajtu Centra 17. avgusta.

Učesnici Javnog poziva imaju potom rok od tri dana da podnesu prigovore Centru za promociju nauke.

Programski odbor je dužan, u skladu sa Pravilnikom, da razmotri sve prigovore, a Centar će objaviti sve odgovore.

Nakon toga, Programski odbor dostavlja svoj predlog raspodele sredstava direktoru, a on ga prosleđuje, bez odlaganja, na usvajanje Upravnom odboru Centra za promociju nauke.

Upravni odbor Centra za promociju nauke donosi Odluku o raspodeli sredstava po Javnom pozivu, a nosioci projekata kojima su dodeljena sredstva će potom biti pozvani da potpišu ugovor sa Centrom za promociju nauke.

Istražite više o Javnom pozivu

podeli
povezano
Odakle dolaze gravitacioni talasi?
Lične zvezdane mape