У Центру

Међународна сарадња и пројекти Центра за промоцију науке

На пољу међународне сарадње, Центар jе редовни учесник већег броjа проjеката коjи се баве разноврсним темама попут (не)формалног образовања, примене концепта одговорног истраживања и иновациjа, родног оквира, етике, интердисциплинарне сарадње научника и уметника… Дан науке посвећујемо и свим овим темама.

Од свог оснивања 2010. године, Центар за промоциjу науке активно развиjа своjу међународну сарадњу, наjпре кроз укључивање у сродне европске и глобалне асоциjациjе, учешће на конференциjама и разноврсним догађаjима коjи окупљаjу сличне организациjе, и реализовање заjедничких активности. Паралелно се креће и са припремама проjектних апликациjа. Први проjекат у коме Центар учествуjе била jе Ноћ истраживача 2012. године под називом FRIEND2YOU, финансирана кроз ФП7 програм Европске комисиjе. Након тога Центар значаjно развиjа своjу сарадњу, и активно партиципира и аплицира за проjектна финансирања кроз различите ЕУ програме – ФП7, ЛЛП Комениjус, Еразмус+, Креативна Европа, КОСТ и Хоризонт 2020.

Почевши од 2014. годинe, Центар постаjе редовни учесник већег броjа проjеката коjи се баве разноврсним темама попут (не)формалног образовања, примене концепта „Одговорног истраживања и иновациjа“ (енгл. Responsible Research and Innovation – RRI), родног оквира, етике, интердисциплинарне сарадње научника и уметника… У последње две године, уз фокус на научнoj комуникацији као кровнoj делатности ЦПН-а, најзаступљенији су пројекти посвећени СТЕМ образовном моделу (енгл. STEM – Science, Technology, Engineering, Math), у контексту актуелних и релевантних друштвено-научних изазова, попут вештачке интелигенције и климатских промена.

Tоком 2018. године, ЦПН је започeo рад на рекордних девет нових пројеката који се баве низом тема од друштвеног значаја, а посвећени су научном образовању намењеном свим генерацијама, повезивању уметности и науке, научноистраживачкој делатности, као и климатским променама и вештачкој интелигенцији као темама којe обликују нашу садашњост и будућност.

У тренутку писања овога текста (jул 2020), Центар jе партнер у 9 активних европских проjеката и инициjатива, уз 3 одобрена пројекта у фази припреме и има 18 предатих апликација које су у фази оцењивања. Укупан број пројеката у којима је ЦПН досад учествовао је 36, што је, када се у обзир узму величина Центра и број запослених и ангажованих колега, јединствен и изузетан
резултат на нивоу читаве Србије, па и шире.

Кратак преглед актуелних пројеката у којима учествује Центар:

ReConNeCt Upgrade 20.20 Ноћ истраживача 2020 (ЕУ програм Хоризонт 2020)

Главна идеја пројекта је фокусирана на научно интригантне и утицајне примере примене дигиталних технологија и друштвених мрежа. Радови, предавања, идеје и открића, које ћемо заједно гледати, слушати, читати и у којима ћемо имати могућност да учествујемо, моћи ће не само да допру до хиљада људи, већ и да покрену још више нових разговора и инспиришу све који се прикључе највећем паневропском догађају у сфери научне комуникације и промоције науке – Европској ноћи истраживача!

 European ARTificial Intelligence Lab AI Lab (ЕУ програм Креативна Европа)

У мноштву различитих ставова и дилема око вештачке интелигенције, тешко је објективно приступити овом феномену и широком спектру утицаја који има на друштво и на сваког појединца. Пројекат Европска лабораторија вештачке интелигенције окупља и развија широку групу уметника, научника, креативаца и истраживача различитих провенијенција, те подстиче и подржава њихова заједничка истраживања и интердисциплинарну сарадњу. Не мање важан циљ је и едукација и укључивање грађана у разговор и дискусију око улоге нових технологија.

STEM School Label (ЕУ програм Еразмус+)

Шта је заправо СТЕМ школа (енгл. STEM Science, Technology, Engineering, Math)? Свака школа са јасном стратегијом СТЕМ развоја може постати део новонастале европске мреже, уз могућност упоређивања и сарадње са колегама из свих крајева Европе. Ознака СТЕМ школе се добија преко онлајн платформе STEM School Label за самопроцену учинка у СТЕМ областима. Кроз ову платформу школама ће се обезбедити да препознају своја постигнућа, као и области за даљи развој уз ресурсе за побољшање својих СТЕМ елемената.

SySTEM2020 (ЕУ програм Хоризонт 2020)

Учење о науци, технологији, инжењерству и математици је кључно у образовању и припремању будућих научника и иноватора за глобалне изазове. ЦПН је у оквиру пројекта SySTEM2020 мапирао програме и иницијативе учења ван учионице у Србији и региону. Један од резултата је и сет алата са добрим праксама које могу користити све институције неформалног образовања. Кроз програме Дечјег научног кампа који се организују широм Србије, ЦПН учествује у тестирању алата за самооцењивање учешћа ученика у програмима неформалног образовања.

RRING (ЕУ програм Хоризонт 2020)

ЦПН је у оквиру RRING пројекта, на нивоу Југоисточне Европе, мапирао и повезао разноврсне европске и ваневропске праксе које повезују концепт Одговорног истраживања и иновација (RRI) са Циљевима одрживог развоја Уједињених нација (SDGs). У сарадњи са партнерима из скоро свих делова света, ЦПН учествује и у формирању глобалне заједнице посвећене истраживању и иновацијама, чији ће чланови моћи да деле знања и добре праксе, и да сарађују и учествују у побољшању одговорног истраживања и процеса технолошког развоја.

TeRRIFICA (ЕУ програм Хоризонт 2020)

Пројекат се заснива на обједињавању података, истраживања и активности, како би се направио општи пресек стања прилагођавања и ублажавања климатских промена у различитим деловима Европе. Разноврсни приступи који укључују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце треба да пруже смернице у даљој борби против климатских промена, прилагођавању измењеним околностима и предвиђању будућих дешавања.

EUROSCITIZEN (ЕУ КОСТ програм)

EuroScitizen је истраживачка мрежа покренута са циљем да се развија и промовише научнa писменост у европским оквирима у трансдисциплинарној области еволуционе биологије. Намера је да се, удруживањем истраживачког и образовно-комуникацијског искуства, као и расположивог потенцијала различитих актера, понуде модели за подстицање научне писмености и медијација у области еволуционе биологије, који могу бити применљиви и у другим научним областима.

RETHINK (ЕУ програм Хоризонт 2020)

Циљ пројекта RETHINK јесте истраживање глобалног екосистема научне комуникације, улоге научних комуникатора у отвореној и продуктивној интеракцији између науке и друштва и променa које се одвијају на релацији наука – медији – јавност. Анализа динамике појединачних и заједничких пракси у различитим приступима ка повезивању науке и друштва, концентрисана је, између осталог, на сложеност, тачност и поверење у научну комуникацију у ери дигитализације.

ODYSSEY (ЕУ програм Еразмус+)

Идеја која стоји у основи пројекта ODYSSEY јесте да се кроз неговање реторичких вештина подржи развој критичког мишљења код ученика, да се они оспособе за коришћење различитих извора сазнања, као и за проверу њихове веродостојности, уз истицање значаја грађанског васпитања и ширење толеранције и демократских вредности. Циљ пројекта јесте да развије вештине аргументације и повећа интересовање за предмете из области природних наука, технологије, инжењерства и математике код младих узраста између 13 и 19 година, кроз организовање дебатних такмичења на научне теме.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs