U Centru

Međunarodna saradnja i projekti Centra za promociju nauke

Na polju međunarodne saradnje, Centar je redovni učesnik većeg broja projekata koji se bave raznovrsnim temama poput (ne)formalnog obrazovanja, primene koncepta odgovornog istraživanja i inovacija, rodnog okvira, etike, interdisciplinarne saradnje naučnika i umetnika… Dan nauke posvećujemo i svim ovim temama.

Od svog osnivanja 2010. godine, Centar za promociju nauke aktivno razvija svoju međunarodnu saradnju, najpre kroz uključivanje u srodne evropske i globalne asocijacije, učešće na konferencijama i raznovrsnim događajima koji okupljaju slične organizacije, i realizovanje zajedničkih aktivnosti. Paralelno se kreće i sa pripremama projektnih aplikacija. Prvi projekat u kome Centar učestvuje bila je Noć istraživača 2012. godine pod nazivom FRIEND2YOU, finansirana kroz FP7 program Evropske komisije. Nakon toga Centar značajno razvija svoju saradnju, i aktivno participira i aplicira za projektna finansiranja kroz različite EU programe – FP7, LLP Komenijus, Erazmus+, Kreativna Evropa, KOST i Horizont 2020.

Počevši od 2014. godine, Centar postaje redovni učesnik većeg broja projekata koji se bave raznovrsnim temama poput (ne)formalnog obrazovanja, primene koncepta „Odgovornog istraživanja i inovacija“ (engl. Responsible Research and Innovation – RRI), rodnog okvira, etike, interdisciplinarne saradnje naučnika i umetnika… U poslednje dve godine, uz fokus na naučnoj komunikaciji kao krovnoj delatnosti CPN-a, najzastupljeniji su projekti posvećeni STEM obrazovnom modelu (engl. STEM – Science, Technology, Engineering, Math), u kontekstu aktuelnih i relevantnih društveno-naučnih izazova, poput veštačke inteligencije i klimatskih promena.

Tokom 2018. godine, CPN je započeo rad na rekordnih devet novih projekata koji se bave nizom tema od društvenog značaja, a posvećeni su naučnom obrazovanju namenjenom svim generacijama, povezivanju umetnosti i nauke, naučnoistraživačkoj delatnosti, kao i klimatskim promenama i veštačkoj inteligenciji kao temama koje oblikuju našu sadašnjost i budućnost.

U trenutku pisanja ovoga teksta (jul 2020), Centar je partner u 9 aktivnih evropskih projekata i inicijativa, uz 3 odobrena projekta u fazi pripreme i ima 18 predatih aplikacija koje su u fazi ocenjivanja. Ukupan broj projekata u kojima je CPN dosad učestvovao je 36, što je, kada se u obzir uzmu veličina Centra i broj zaposlenih i angažovanih kolega, jedinstven i izuzetan
rezultat na nivou čitave Srbije, pa i šire.

Kratak pregled aktuelnih projekata u kojima učestvuje Centar:

ReConNeCt Upgrade 20.20 Noć istraživača 2020 (EU program Horizont 2020)

Glavna ideja projekta je fokusirana na naučno intrigantne i uticajne primere primene digitalnih tehnologija i društvenih mreža. Radovi, predavanja, ideje i otkrića, koje ćemo zajedno gledati, slušati, čitati i u kojima ćemo imati mogućnost da učestvujemo, moći će ne samo da dopru do hiljada ljudi, već i da pokrenu još više novih razgovora i inspirišu sve koji se priključe najvećem panevropskom događaju u sferi naučne komunikacije i promocije nauke – Evropskoj noći istraživača!

 European ARTificial Intelligence Lab AI Lab (EU program Kreativna Evropa)

U mnoštvu različitih stavova i dilema oko veštačke inteligencije, teško je objektivno pristupiti ovom fenomenu i širokom spektru uticaja koji ima na društvo i na svakog pojedinca. Projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije okuplja i razvija široku grupu umetnika, naučnika, kreativaca i istraživača različitih provenijencija, te podstiče i podržava njihova zajednička istraživanja i interdisciplinarnu saradnju. Ne manje važan cilj je i edukacija i uključivanje građana u razgovor i diskusiju oko uloge novih tehnologija.

STEM School Label (EU program Erazmus+)

Šta je zapravo STEM škola (engl. STEM Science, Technology, Engineering, Math)? Svaka škola sa jasnom strategijom STEM razvoja može postati deo novonastale evropske mreže, uz mogućnost upoređivanja i saradnje sa kolegama iz svih krajeva Evrope. Oznaka STEM škole se dobija preko onlajn platforme STEM School Label za samoprocenu učinka u STEM oblastima. Kroz ovu platformu školama će se obezbediti da prepoznaju svoja postignuća, kao i oblasti za dalji razvoj uz resurse za poboljšanje svojih STEM elemenata.

SySTEM2020 (EU program Horizont 2020)

Učenje o nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici je ključno u obrazovanju i pripremanju budućih naučnika i inovatora za globalne izazove. CPN je u okviru projekta SySTEM2020 mapirao programe i inicijative učenja van učionice u Srbiji i regionu. Jedan od rezultata je i set alata sa dobrim praksama koje mogu koristiti sve institucije neformalnog obrazovanja. Kroz programe Dečjeg naučnog kampa koji se organizuju širom Srbije, CPN učestvuje u testiranju alata za samoocenjivanje učešća učenika u programima neformalnog obrazovanja.

RRING (EU program Horizont 2020)

CPN je u okviru RRING projekta, na nivou Jugoistočne Evrope, mapirao i povezao raznovrsne evropske i vanevropske prakse koje povezuju koncept Odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs). U saradnji sa partnerima iz skoro svih delova sveta, CPN učestvuje i u formiranju globalne zajednice posvećene istraživanju i inovacijama, čiji će članovi moći da dele znanja i dobre prakse, i da sarađuju i učestvuju u poboljšanju odgovornog istraživanja i procesa tehnološkog razvoja.

TeRRIFICA (EU program Horizont 2020)

Projekat se zasniva na objedinjavanju podataka, istraživanja i aktivnosti, kako bi se napravio opšti presek stanja prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena u različitim delovima Evrope. Raznovrsni pristupi koji uključuju najširi krug građana, lokalne aktiviste, istraživače, donosioce odluka i druge angažovane pojedince treba da pruže smernice u daljoj borbi protiv klimatskih promena, prilagođavanju izmenjenim okolnostima i predviđanju budućih dešavanja.

EUROSCITIZEN (EU KOST program)

EuroScitizen je istraživačka mreža pokrenuta sa ciljem da se razvija i promoviše naučna pismenost u evropskim okvirima u transdisciplinarnoj oblasti evolucione biologije. Namera je da se, udruživanjem istraživačkog i obrazovno-komunikacijskog iskustva, kao i raspoloživog potencijala različitih aktera, ponude modeli za podsticanje naučne pismenosti i medijacija u oblasti evolucione biologije, koji mogu biti primenljivi i u drugim naučnim oblastima.

RETHINK (EU program Horizont 2020)

Cilj projekta RETHINK jeste istraživanje globalnog ekosistema naučne komunikacije, uloge naučnih komunikatora u otvorenoj i produktivnoj interakciji između nauke i društva i promena koje se odvijaju na relaciji nauka – mediji – javnost. Analiza dinamike pojedinačnih i zajedničkih praksi u različitim pristupima ka povezivanju nauke i društva, koncentrisana je, između ostalog, na složenost, tačnost i poverenje u naučnu komunikaciju u eri digitalizacije.

ODYSSEY (EU program Erazmus+)

Ideja koja stoji u osnovi projekta ODYSSEY jeste da se kroz negovanje retoričkih veština podrži razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, da se oni osposobe za korišćenje različitih izvora saznanja, kao i za proveru njihove verodostojnosti, uz isticanje značaja građanskog vaspitanja i širenje tolerancije i demokratskih vrednosti. Cilj projekta jeste da razvije veštine argumentacije i poveća interesovanje za predmete iz oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike kod mladih uzrasta između 13 i 19 godina, kroz organizovanje debatnih takmičenja na naučne teme.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs