Центар за промоцију науке позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације да пошаљу пријаве за финансијску подршку за израду експоната у парковима науке

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Центар позива сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, односно правна лица чији се циљеви остварују у функцији унапређења научноистраживачког рада или промоције и популаризације науке и технике да поднесу своје пријаве за реализацију пројеката промоције и популаризације науке и технике из категорије 4, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2019. години.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Категорија 4 за коју се расписује Јавни позив представља позив за израду експоната који ће се реализовати у парковима науке по задатом идејном решењу.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 2.000.000,00 динара, односно оквирно 200.000,00 динара за сваки од градова у којима се већ налази, или ће се налазити, Парк науке. Јавни позив за подношење пројеката четврте категорије отворен је у периоду од 18.11.2019. до 8.12.2019. године, на основу каталога експоната, и конкретно предложених експоната за Паркове науке у сваком од предвиђених градова, а и који  је доступан на адреси: prijave.cpn.rs.

III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа, у складу са Правилником, имају сва научна, научно-стручна друштва, школе, удружења и друге организације, односно правна лица чији се циљеви остварују у функцији унапређења научноистраживачког рада или промоције и популаризације науке и технике.

Запослени и радно ангажовани у Центру немају право учешћа у пројектима. Запослени и радно ангажовани у центрима за стручно усавршавање немају право на пријаву пројеката.

Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: www.prijave.cpn.rs.

Позив је отворен од 18.11. до 8.12.2019 . године, до 17 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве лица које немају право учешћа, као и пријаве пројеката чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а за које није поднет прописани извештај, односно извештај није поднет у предвиђеном року, неће бити разматране.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.

Пријава и пројектна апликација ће бити оцењиване по четири појединачна критеријума са оценом од 0 до 5:

  1. Начин извођења: врсте материјала, начин решења појединих проблема у функционисању експоната, потребе за одржавањем експоната;
  2. Цена извођења: укупна цена са свим трошковима;
  3. Рок извођења: рок за израду и постављање експоната;
  4. Референце: референце извођача и чланова тима.

Оценом „5“ вреднује се пројекат који у потпуности испуњава захтеве у оквиру појединачног критеријума, оценама од „4“ до „1“ вреднује се пројекат који делимично испуњава захтеве у оквиру појединачног критеријума.

Оцене од 1 до 5 имају следеће значење: 5 – одлично; 4 – добро; 3 – осредње; 2 – лоше и 1 – веома лоше.

Оцена буџета директно ће се користити и као основ за скалирање траженог и одобреног буџета и то као: 5 – 100%  од траженог буџета; 4 – 80%  од траженог буџета; 3 – 60%  од траженог буџета; 2 – 40%  од траженог буџета; 1 – 20%  од траженог буџета.

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву биће објављена 09.12.2019. године на интернет страници Центра: www.prijave.cpn.rs.

Центар задржава право да не додели финансијска средства, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра. Центар задржава право да не додели финансијска средства, уколико није достављена ниједна пријава, односно није достављена ниједна пријава код које су испуњени услови за учешће предвиђени Правилником. Центар задржава право одлуке да, без обзира на оцене пријава, у појединим ситуацијама, због оквирних ограничења финансијских средстава по једном граду, додели средства неком од ниже оцењених пројеката, како би се средства што оптималније утрошила и на крају био постављен што већи број експоната широм Србије.

 VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Удружење или организација, којој је у поступку по овом позиву одобрена финансијска подршка, закључује са Центром уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011)2400260 или на сајту: www.prijave.cpn.rs.

 

Пријаве за Јавни позив

 

 

 

 

подели