Građanska naučna istraživanja (eng. citizen science) predstavljaju naučnoistraživački, participativni metod, kojim se javnost uključuje u proces naučnih istraživanja i omogućava građanima koji nisu naučnici u datoj oblasti da nauci aktivno doprinose koristeći svoje znanje, alate i resurse.

Ovakva naučna istraživanja pokrivaju različite discipline i teme, i uključuju učesnike različitih nivoa stručnosti. Ovaj metod pruža mogućnost za prikupljanje obimnih podataka sa širokih geografskih prostora, istraživanje složenih tema i demokratizaciju naučnog istraživanja.

Kako bi podstakao aktivniju saradnju između naučnika i javnosti, Centar za promociju nauke početkom oktobra raspisuje Javni poziv za finansiranje projekata građanskih naučnih istraživanja.

Građanska naučna istraživanja pružaju brojne mogućnosti, uključujući masovno prikupljanje podataka u različitim i širokim geografskim oblastima i vremenskim periodima, unapređenje istraživačkih kapaciteta angažovanjem širokog spektra volontera, veću efikasnost kroz učešće građana i širenje obima istraživanja izvan tradicionalnih istraživačkih institucija. Ovakav tip istraživanja aktivno uključuje javnost, promoviše naučnu pismenost i neguje osećaj zajedništva.

Građanska naučna istraživanja su integrisana u naučne politike Evropske unije, kao i u nacionalni zakonodavstveni okvir, kroz Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“.

 

Javni poziv za finansiranje projekata građanskih naučnih istraživanja biće otvoren od 2. oktobra do 1. novembra.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Predlozi projekata treba da sadrže konkretan plan istraživanja i aktivnosti, plan za saradnju i razmenu znanja, kao i da nedvosmisleno pokazuju na koji način će projektne aktivnosti doprineti naučnom znanju i društvu u celini.

Podnosilac prijave i koordinator projekta može biti istraživač zaposlen u naučnoistraživačkoj organizaciji koja je registrovana na području Republike Srbije.

Obavezna je saradnja istraživača i bar jednog aktera koji dolazi van naučnoistraživačke i akademske zajednice. Projekti građanskih naučnih istraživanja mogu uključivati različite tipove organizacija, kao što su:

  • naučnoistraživačke organizacije poput univerziteta, fakulteta i naučnih instituta;
  • škole i obrazovne institucije na svim nivoima obrazovanja;
  • muzeji, naučni centri i biblioteke;
  • organizacije civilnog društva, na primer nevladine organizacije, lokalne inicijative i neformalne grupe građana, naučna društva itd.;
  • vladina tela, samoupravna tela, javna preduzeća i agencije na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou;
  • predstavnike industrije i privrede.

Obavezno je uključenje građana u realizaciju projekta.

 

VODIČ ZA GRAĐANSKA NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Za ovu priliku Centar za promociju nauke pripremio je Vodič za građanska naučna istraživanja na 24 strane. U ovom vodiču nalazi se i više informacija o tome šta su građanska istraživanja, koje su njihove prednosti i sa kakvim se sve izazovima suočavaju, koja je uloga građana u ovom tipu istraživanja i kakvi sve nivoi učešća postoje, kao i odgovori na pitanja šta je to otvorena nauka, zašto su nam važni Ciljevi održivog razvoja i kako postaviti adekvatno istraživačko pitanje.

Pored navedenog, u vodiču je predstavljeno Deset principa građanskih naučnih istraživanja koje je utvrdila Evropska asocijacija građanskih naučnih istraživanja (ECSA), i koje mogu služiti kao dobre smernice za implementaciju projekata građanskih naučnih istraživanja.

Vodič kroz građanska naučna istraživanja možete preuzeti OVDE.

 

PREDSTAVLJANJE JAVNOG POZIVA ZA GRAĐANSKA NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Predstavnici Centra za promociju nauke će pre otvaranja poziva obići univerzitetske gradove u Srbiji, sa ciljem da ovu temu približe istraživačima i građanima. Tokom prezentacija biće objašnjeni svi detalji poziva i organizovana diskusija.

Datumi poseta univerzitetskim gradovima:

25.9. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – 12 časova

26.9. Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu – 12 časova

27.9. Svečana sala Univerziteta u Nišu – 12 časova

2.10. Univerzitetska biblioteka  „Svetozar Marković“ u Beogradu – 12 časova

 

podeli