Centar za promociju nauke, kao i svake godine, raspisuje Javni poziv za prijavljivanje projekata promocije i popularizacije nauke koji će dobiti finansijsku podršku u 2021. godini. Rok za prijave je 29. april.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Centar poziva sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedince preko naučnih klubova da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije; podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije; podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 10.000.000,00 dinara, po sledećoj raspodeli:

  1. Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim  klubovima – 4.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;
  2. Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 5.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;
  3. Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 100.000,00 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar  uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu zavisno od efekata njegovog iskorišćavanja:
  • za prvonagrađeni projekat – 50.000,00 dinara bruto,
  • za drugonagrađeni projekat – 30.000,00 dinara bruto,
  • za trećenagrađeni projekat – 10.000.00 dinara bruto.

Maksimalan iznos cene izrade jednog eksponata je 100.000,00 dinara.

Javni poziv za podnošenje projekata u prve tri kategorije otvoren je u periodu od 06.04.2021. do 29.04.2021. godine.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća, u skladu sa Pravilnikom, imaju pojedinci u okviru naučnih klubova (obavezno u 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Zaposleni angažovani u Centru nemaju pravo učešća u projektima. Zaposleni i angažovani u centrima za stručno usavršavanje nemaju pravo na prijavu projekata iz kategorije 1 i 3, dok u prijavi projekata iz kategorije 2 mogu da budu deo projektnog tima, ali ne i odgovorna lica projekta. Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

IV NAČIN I ROK PRIJAVLJIVANJA

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra: prijave2.cpn.rs. Poziv je otvoren od 06.04.2021. do 29.04.2021. godine, do 12:00 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave lica koja nemaju pravo učešća, kao i prijave projekata čije je sprovođenje Centar finansijski podržao u prethodnim godinama, a koji nisu podneli ispravan programski i finansijski izveštaj prema poslednjem usvojenom izveštaju, neće biti razmatrane.

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o izboru projekata koje će Centar finansijski podržati biće doneta na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za učešće.

Prijavu i projektnu aplikaciju ocenjuju članovi programskih komisija u skladu sa Pravilnikom, ocenama na skali od 0 do 5, po pet osnovnih kriterijuma (projektna ideja, program rada, uticaj projekta,  opšti utisak  projektne aplikacije i struktura budžeta), za projekte kategorije 1 i 2, a ocenama 0 do 5 po pet osnovnih kriterijuma (projektna ideja, izvodljivost, dizajn, razrada tehničke dokumentacije i struktura predmeta), za projekte kategorije 3.

Odluka Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu za projekte kategorije od 1 do 3 biće objavljena 28.05.2021. godine na internet stranici Centra.

Centar zadržava pravo da ne dodeli sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata ili da dodeli iznos koji je manji od traženog, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava budžeta Centra.

Centar zadržava pravo da ne dodeli finansijska sredstva ukoliko nije dostavljena nijedna prijava, odnosno nije dostavljena nijedna prijava kod koje su ispunjeni uslovi za učešće predviđeni Pravilnikom.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Udruženje ili organizacija kojoj je u postupku po ovom pozivu odobrena finansijska podrška zaključuje sa Centrom ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti preko pozivnog broja Centra, telefon: 060 70 40 178 ili na sajtu.

 

podeli