Na Javni poziv za finansiranje projekata građanskih naučnih istraživanja, koji je trajao od 2. oktobra do 1. novembra 2023, stiglo je 127 predloga projekata. Prijave su obuhvatile širok dijapazon tema unutar korpusa prirodnih, društveno-humanističkih i tehničkih nauka, od zaštite životne sredine, biodiverziteta, mikrobiologije, medicine i javnog zdravlja do astronomije, psihologije, lingvistike, kulturnog nasleđa i obrazovanja, između ostalog. U projektnim prijavama je, u svojstvu nosilaca i partnera, učestovalo preko 70 fakulteta i instituta, više od 80 organizacija civilnog društva, 15 lokalnih samouprava i javnih preduzeća, 30 škola i vrtića, 10 predstavnika industrije i privrede, i 4 biblioteke i muzeja.

Nakon objavljivanja preliminarne rang-liste, 20 podnosilaca prijave podnelo je blagovremeni prigovor. Članovi Komisije detaljno su razmatrali sadržinu podnetih prigovora, ocene članova Komisije, kao i narativni izveštaj o projektu, nakon čega je utvrđeno da su tri prigovora osnovana. Nakon formiranja konačne liste, prvih šest projekata je dobilo finansiranje, sa predlogom da im se odobri realizacija tokom 2024. i 2025. godine.

Konačnu rang-listu projekata možete pogledati na sledećem LINKU.

Ukupni budžet prvog javnog poziva građanskih naučnih istraživanja iznosi 24.000.000,00 dinara.

Nosioci izabranih projekata dolaze iz naučnoistraživačkih institucija iz Beograda i Novog Sada, a programi će se, širom zemlje, izvoditi u saradnji sa predstavnicima civilnog društva i drugim organizacijama. Svih šest projekata ima prosečnu ocenu između 4,75 i 4,85, što govori o izuzetnom rezultatu koji su ostvarili.

Prema ocenama i komentarima komisije, svi projekti sa prosečnom ocenom iznad 4 nose izuzetnu vrednost za nauku i zajednicu, ali zbog budžetskih ograničenja nisu mogli da budu finansirani. Centar za promociju nauke je, zbog kvaliteta pristiglih prijava i potencijalne realizacije većeg broja projekata građanskih naučnih istraživanja, uputio molbu Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za odobravanje dodatnih sredstava za finansiranje realizacije projekata po ovom pozivu. Ukoliko se ova molba ispuni, javnost i naučnoistraživačka zajednica će blagovremeno biti obavešteni o odluci Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, odnosno o mogućem proširivanju liste finansiranih projekata.

podeli