Sa ciljem da usmere interesovanje istraživača, Centar za promociju nauke zajedno sa Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) organizuje dve sesije na koferenciji European Geosciences Union General Assembly (EGU24) koja se održava u Beču u sredininom aprila 2024. Evropska unija geonauka je vodeća organizacija za istraživanje Zemlje, planeta i svemira u Evropi. Misija EGU24 je da podstakne fundamentalna geonaučna istraživanja, uz primenjena istraživanja koja se bave ključnim društvenim i ekološkim izazovima. 

Pozivaju se svi istraživači koji se bave ovim ključnim temama iz oblasti komunikacije klimatskih promena da podnesu apstrakt do 10. januara 2024. godine u 13:00 časova.

Za sve informacije o tome kako da se prijavite i pošaljete apstrakt, posetite veb stranicu EGU24, How to submit an abstract.

Dve sesije, koje organizuju Centar za promociju nauke i CMCC, parnteri na međunarodnom projektu Climateurope2, bave se odnosom nauke i društva. Tema prve sesije su klimatski narativi kao alati za premošćavanje jaza između nauke i šire javnosti, koji koriste multidisciplinarne pristupe da bi doprli do različite publike i podstakli ih na angažovanje.

Druga sesija je posvećena dezinformacijama, kao ključnom socio-kulturnom fenomenu koji ugrožava kredibilitet naučne zajednice i negativno utiče na učešće građana u demokratskom procesu.

podeli