Ona je nagrađena za istraživački rad kojim se bavila u okviru svoje doktorske disertacije, a ovo priznanje su joj dodelili Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu.

Nagrada Danubius Young Scientist Award dodeljena je po osmi put sa ciljem da se istakne naučni rad i talenat mladih istraživača, poveća vidljivost naučne zajednice regiona, kao i da se podstaknu mladi naučnici/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavski region.

Dodeljeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz svake zemlje članice Evropske strategije za Dunavski region (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rumunija, Ukrajina) za izuzetna dostignuća u njihovom naučno-istraživačkom radu.

Kriterijumi dodele nagrade bili su naučna izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, relevantnost teme naučnog rada za pitanja i probleme od značaja za Dunavski region, relevantnost naučnog rada kandidata izvan nacionalnih granica, kao i potencijal kandidata.

Dr Ana Salević odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza i karakterizacija aktivnih vlakana i filmova na bazi poli(ε-kaprolaktona) i zeina“ na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine. Cilj doktorske disertacije bio je razvoj aktivnih, biorazgradivih materijala koje pored antioksidativne i antibakterijske funkcionalnosti karakteriše i ekološka prihvatljivost. Aplikativni značaj ogleda se u mogućnosti njihove primene kao ambalažnih materijala za prehrambene proizvode sa ciljem da doprinesu smanjenju gubitaka hrane uzrokovane kvarenjem, kao i deponovanja ambalažnog otpada, odnosno smanjenju pritiska na životnu sredinu pružajući doprinos održivom razvoju.

 

podeli