U Svečanoj sali Univerziteta u Nišu, 13. aprila, održaće se Seminar o recenziranju za istraživače

Koliko je recenziranje značajno za razvoj nauke i koliku društvenu vrednost ono predstavlja govori činjenica da naučni rezultati efektivno „ne postoje“ pre nego što se u pisanoj formi objave u naučnom časopisu, čemu je prethodila stručna ocena od strane eksperta – recenzenta. Od recenzenta se očekuje da bude kompetentan, ekspert u odgovarajućoj oblasti i da poseduje dovoljno znanja i iskustva da proceni da li su u opisanom istraživanju korišćene prikladne metode i eksperimenti, kao i da li su dobijeni rezultati tačni i pouzdani, a interpretacija rezultata zasnovana na postojećim znanjima.

Nažalost, ni u svetu, a pogotovo kod nas, skoro da ne postoji sistematsko i institucionalizovano obrazovanje koje će vas obučiti za obavljanje ovog odgovornog zadatka. Znanje i praksa se preuzimaju od starijih kolega ili se stiču vremenom. Pored profesionalnih razloga, poput obezbeđivanja naučnog integriteta i osećaja profesionalne obaveze, motivaciju za recenziranje naučnici nalaze i u ličnim razlozima, odnosno u želji da ostanu u toku sa novim idejama i relevantnom literaturom.

Kako je svaki mladi naučnik potencijalni recenzent, grupa istraživača sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti u saradnji sa Centrom za promociju nauke i Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla“ iz Niša organizovaće, u petak 13. aprila, od 11 do 14 časova, u Svečanoj sali Univerziteta u Nišu, Seminar o recenziranju za istraživače.

Tročasovni seminar u kome će učestvovati pet predavača obuhvatiće teme u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etičkih aspekata recenziranja do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons. Ugledni predavači sa bogatim iskustvom uređivanja i recenziranja za renomirane naučne časopise osvrnuće se i na brojna zanimljiva pitanja koja su u vezi sa procesom recenziranja: zašto recenzirati?; šta su ciljevi recenziranja?; da li recenzent pomaže uredniku časopisa ili autoru?; da li je recenzent i autor rada koji recenzira?; da li recenzent može biti objektivan?; da li se recenziranje može citirati?; kao i mnoga druga pitanja.

Seminar o recenziranju za istraživače održaće se u petak 13. aprila, od 11 do 14 časova, u Svečanoj sali Univerziteta u Nišu. Svi zainteresovani istraživači mogu se prijaviti na seminar putem elektronske prijave kojoj se može pristupiti preko sledećeg linka http://www.cpn.rs/seminar/nis.php

Broj prijava je ograničen.

Prijavljivanje traje od 21. marta do 11. aprila.

Predavači: Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik (Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)

Član Uređivačkih odbora i Menadžer časopisa u Journal of the Serbian Chemical Society i Journal of Electrochemical Science and Engineering, kao i saradnik u časopisima Hemijska industrija i Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly

Dr Olgica Nedić, naučni savetnik (Institut za primenu nuklearne energije (INEP))

Član Uređivačkog odbora i područni urednik za oblast biohemije i biotehnologije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society

Dr Ivana Drvenica, naučni saradnik (Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu) Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Hemijska industrija

Dr Nevena Buđevac, docent (Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu) Pomoćnik glavnog urednika u časopisu European Journal of Psychology of Education, član Uređivačkog odbora u časopisu Inovacije u nastavi

Ivan Umeljić, Rukovodilac sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju, Centar za promociju nauke Urednik izdanja Centra za promociju nauke

podeli