Zona budućnosti

Zaštita kulturne baštine gama zračenjem (1/2)

Pisani dokumenti su veoma bitni za naše kulturno nasleđe, a gama zračenje je jedan od najboljih načina da se papir dezinfikuje i uskladišti

Pisani dokumenti su veoma bitni za naše kulturno nasleđe, i stoga moraju da budu dobro konzervirani. Sa povećanjem nivoa svesti stanovništa o značaju kulturne baštine, sa sve većom pažnjom se pristupa preventivnoj zaštiti i očuvanju istih.

Biorazgradnja je jedan od najvećih izazova sa kojima se Zavodi za zaštitu kulturne baštine suočavaju. Materijali koji su organskog porekla (papir, tekstil, koža itd.) su podložni razgradnji usled pojave  insekata, gljivica, buđi, ili bakterija koji naseljavaju ove materijale i koji se njima hrane. Takođe, ovi mikroorganizmi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi koji su u svakodnevnom kontaktu sa pomenutim materijalima.

Gama zračenje predstavlja najsigurniju metodu za zaštitu kulturne baštine, koja se takođe koristi za sterilizaciju medicinskih i konzervaciju prehrambenih proizvoda. Još od 1960. godine, gama zračenje se koristi za očuvanje arhivske građe u skoro svim razvijenijim zemljama.

Nažalost, ova tehnika konzervacije je slabo zastupljena zbog neobaveštenosti i nepotrebnog straha od ozračivanja materijala. Stoga, na Radijacionoj jedinici za industrijsku sterilizaciju su urađena ispitivanja uticaja gama zračenja na različite materijale. Naučno je dokazano da ozračivanje ne dovodi do promena funkcionalnih ili dekorativnih osobina artefakta.

Jedna od tema istraživanja je očuvanje papirnih dokumenata u oblasti usluge arhiviranja i bibliotekarskih kolekcija. Očuvanje pisane informacije je usporen i veoma naporan proces koji je počeo u prošlom veku. Neke količine pisanih dokumenata su već generisane u elektronskom obliku, ali je i dalje velika količina informacija na papiru i institucionalno se čuvaju u arhivima, bibliotekama i muzejima.

Papir se najviše koristi kao podloga za štampu i on je predmet mnogih spoljnih uticaja. Hidrolitička razgradnja molekula celuloze je najčešće destruktivan proces do kog dolazi tokom prirodnog starenja papira. Zbog svoje razgradive prirode, papir je teško sačuvati.

Poslednjih godina je došlo i do promene regionalnih klimatskih i ekoloških uslova (česta pojava poplava, povećanje vlažnosti, temperaturnih promena), koji negativno utiču na predmete. Dakle, trebalo bi da bude primenjeno brzo, univerzalno i prilagodljivo rešenje za očuvanje kulturnih baštine. Nekontrolisana vlažnosti i varijacije temperature u uslovima skladištenja, usled nepredviđenih događaja (poplave, bio terorizam…) ili jednostavno nedostatak brige, uvek za posledicu ima masovne napade mikroorganizama.

Mikroorganizmi koji se hrane celulozom i drugim organskim proizvodima su izuzetno opasni za materijal i moraju biti odstranjeni, ne samo zato što zagađuju druge knjige i dokumente, već posebno zato što mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme zaposlenih, arhivatora ili bibliotekara. Jednom zahvaćena, biološku kontaminaciju je teško ukloniti, i u oblasti konzervacije papira postoji nedostatak efikasnih metoda masovnih dekontaminacija.

Među ostalim tehnikama dezinfekcija (fumigacije, nedostatak kiseonika) ispostavilo se da je jonizujuće zračenje visoke energije najefikasniji metod, zbog sigurnosti mikrobiocidnih efekata.

Gama zračenja ima višestruke prednosti: zagarantovan biocidni efekat, relativno kratak proces (nekoliko sati), najviši stepen penetracije (tretman kroz masu), jednostavno rukovanje (materijal se zrači u transportnom pakovanju), može se primeniti na kompozitne materijale (papir, karton, drvo, koža, tekstil), a tretirani predmet ne sadrži nikakve toksične ili radioaktivne ostatke.

Ako se obavlja korišćenjem ispravne doze, gama zračenje ne oštećuje materijal. Ova metoda konzervacije je najzastupljenija, a naročito posle otkrića da gas etilen-oksid ozbiljno ugrožava ljudsko zdravlje usled njegove toksičnosti. Ova tehnika je zabranjena u većini zemalja i koriste se druge metode sterilizacije kao što je gama zračenje.

Cilj ove studije je da se gama zračenje uvede kao usluga mikrobiološke dekontaminacije prilikom arhiviranja i skladištenja dokumenata. Ova studija je pre svega namenjena očuvanju papirnih dokumenata koji se čuvaju kao dokaz u oblasti arhiviranja i usluge obrade, ali i za dokumente koji mogu biti istorijski dokazi, kao i za čuvanje kulturnog nasleđa u nepredvidivoj budućnosti. Usluge sterilizacije su dostupne u komercijalnim postrojenjima za zračenje, u skoro svim evropskim zemljama.

Istraživanjem je procenjen efekat doze gama zračenja u optičkim svojstvima komercijalnih papira, koji se obično koriste u bibliotekama i arhivima, da bi se optimizovali uslovi zračenja.

Za primenu papira u dužem periodu veoma je važno da se predvidi u kojoj meri će papir promeniti optička svojstva, odnosno požuteti pod uticajem gama zračenja kojem je izložen. Optičke karakteristike uzoraka papira su bile merene pre zračenja uzoraka. Hipoteza je da uticaj doza zračenja mogu proizvesti različite nive degradacije  u papirima u odnosu na apsorbovau dozu.  Studija je dokazala da nema bitnijih promena boje i ne dolazi do oštećenja papira, ako se primeni adekvatna doza.

Radijaciona jedinica je deo Laboratorije za radijacionu hemiju i fizikuGAMA, Instituta za nuklearne nauke Vinča. Pruža usluge pouzdane sterilizacije i konzervacije proizvoda sa skoro 40 godina iskustva. Izgrađena je 1978. godine uz pomoć Programa za razvoj Ujedinjenih nacija i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Objekat ove vrste je jedinstven u Srbiji, i kao nezaobilazni deo privrede objedinjuje proces proizvodnje i obezbeđuje potpunu sterilizaciju pre distribucije. Radijaciona jedinica po svojoj koncepciji i kapacitetu predstavlja centar za industrijsku sterilizaciju gama zračenjem i konzervaciju prehrambenih proizvoda.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs